Od 1 lipca 2011 r. pracodawca może wymóc na pracowniku badanie alkomatem.

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), który zmienił art. 17 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.). Od 1 lipca 2011r. na żądanie kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej będzie można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika. W celu przeprowadzenia badania stanu trzeźwości pracownika stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. nr 25, poz. 117). Na ich podstawie badanie trzeźwości może obejmować badanie krwi, moczu oraz badanie wydychanego powietrza (badanie alkomatem).